İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşe giriş sağlık raporu, işe uygunluğun hekim tarafından onaylanması ile hazırlanan bir sağlık raporu türüdür. Bunun için işe girmeden öncesinde belirli muayenelerin, laboratuvar testlerinin ve gerekli tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Ardından yetkili hekim, tüm sonuçları incelemekte ve sonuçlara uygun şekilde rapor hazırlamaktadır. Bu rapor sonucunda işe uygunluk onayı verilmemiş ise kişinin o işletmede göreve başlaması mümkün olmamaktadır.

İşe giriş sağlık raporu, İşyeri Hekimi tarafından hazırlanabilmektedir. Bu hekimler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki verilmiş olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ne (OSGB) bağlı olarak hizmet vermektedir. Aynı zamanda yalnızca İSG- Katip Sözleşmesi dahilinde onay almış kişiler İşyeri Hekimi unvanı alabilmektedir. Bu sözleşme dışında hizmet veren aile hekimleri ya da özel hastane hekimleri tarafından hazırlanan raporlar geçersiz sayılmaktadır. Geçerli olması içinse, hekimlerin kuruluş ile sözleşme yapmış olması zorunludur.

İşe giriş sağlık raporu, mesleki hayat boyunca yaşanacak olan maruziyetlerin tespit edilmesi ve gerekli risklerin değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu sayede işyeri sağlık gözetiminin yapılması mümkün hale gelmektedir. Aynı zamanda kanunlar, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıflarında hizmet veren işletme personelleri için OSGB sağlık raporu zorunluluğu koşmaktadır. Aksi halde işe giriş onayı ve sağlık raporu bulunmayan her bir personel için ayrı ayrı para cezası ödenmelidir.

İşe giriş sağlık raporu, işletmelerin taşıdıkları risk değerlerine bağlı olarak farklı geçerlilik sürelerine sahiptir. Az tehlikeli işler için 5 sene, tehlikeli işler için 3 sene, çok tehlikeli işler içinse 1 sene geçerlilik hakkı sunulmaktadır. Bu sürenin sonunda ise işyeri hekimi tarafından gerekli muayenelerin tekrardan yapılması ve sonuçların bir kez daha değerlendirilmesi sonucunda yeni bir rapor hazırlanması mecburiyeti bulunmaktadır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Ne İşe Yarar?

İşe giriş sağlık raporları, işletmede görev alan her personelin maruziyetler karşısında zarar görmelerini engellemek amacıyla hazırlanmaktadır. Yapılan tetkikler ve muayeneler sayesinde işe başlamak isteyen kişilerin, genel sağlık durumları ya da tıbbi geçmişleri dahilinde sağlıklarını bozması muhtemel olan risklerin tespit edilmesi mümkün hale gelmektedir. Diğer yararların ise kısaca şu şekilde sıralanması mümkündür:

 • İşe giriş ve periyodik muayenelerin kanunlara uygun şekilde yürütülmesi,
 • Personel sağlığı ve çalışma ortamı uygunluğunun gözetilmesi,
 • Tespit edilen uygunsuzluklar hakkında gerekli açıklamaların yetkililere aktarılması,
 • Kronik hasta, malul ve özel gereksinimli personellerin yakın sağlık takiplerinin yapılması,
 • Meslek hastalığı şüphesi bulunan kişilerin teşhis edilmesi ve koruma altına alınması,
 • İlaç, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan kişilerin ayırt edilmesi,
 • Kalıcı ya da geçici iş göremezlik raporu bulunan kişilerin uygun pozisyonlara yerleştirilmesi,
 • Bulaşıcı hastalıkların görülmesi durumunda kontrolün sağlanması ve tedavilerin yürütülmesi,
 • Aşı uygulamalarının eksiksiz şekilde yapılması,
 • Mesleki hastalık geçmişi olan kişiler için uygun rehabilitasyon programlarının belirlenmesi,
 • İşletme sahipleri, yetkilileri ve personellere uygun eğitimlerin verilmesi,
 • İşletme adına oluşturan tüm kayıtların her sene sonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu yetkililerine teslim edilerek gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamaktır.

İşe girişi sağlık raporlarının yanı sıra, bir işe başladıktan sonrasında belirli periyotlarla işyeri hekimi tarafından yapılacak rutin muayenelere de katılım gösterilmesi zorunludur. Bu sayede stres faktörlerinin azaltılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hastalıkların ilerlemeden öncesinde teşhis edilmesi gibi imkanlardan yararlanmak mümkün hale gelmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Neleri Kapsar?

İşe giriş sağlık raporu, çalışmaya başlayacak olan kişilerin işe ve çalışma ortamına uygunluğunu gösteren bir rapor türüdür. Bunun için kişiler, İSG- Katip Sözleşmesi imzalamış olan işyeri hekimleri tarafından muayene edilmektedir. Ardından gerekli tetkiklerin yapılması ve zamanı gelmiş aşıların yenilenmesi gerekmektedir. Bu sayede personel sağlığının korunması ve uygun olduğu bir görevde çalışmaya başlaması mümkün olmaktadır. İşe giriş sağlık raporunun kapsadığı uygulamaları ise kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Kişilerin mevcut şikayetleri ve hasta öykülerinin dinlenilmesi,
 • Fiziki muayenelerin uygulanması,
 • Kan tahlilleri yaparak kişinin genel sağlık durumunun incelenmesi,
 • Kan grubu kartının oluşturulması,
 • İdrar tahlili ile sistemik hastalıklarının ve üriner sistem sağlığının değerlendirilmesi,
 • Kişilerin gebe olup olmadıklarının öğrenilmesi,
 • Kişilerin alkol, uyuşturucu ya da ilaç bağımlılığının bulunup bulunmadığının incelenmesi,
 • Göz muayenelerinin yapılması,
 • Kişilerin herhangi bir bakteri ya da virüs taşıyıcı olup olmadığının görülmesi için portör tahlillerinin uygulanması,
 • Solunum fonksiyon testlerinin yapılması,
 • İşitme testlerinin uygulanması,
 • Akciğer filminin çekilmesidir.

İşe giriş sağlık raporları, kişilerin genel sağlık durumlarının değerlendirilmesi açısından oldukça kapsamlı tetkikleri barındırmaktadır. Ancak tehlikeli ve çok tehlikeli risk grubunda değerlendirilen sektörlerde bu muayenelerin belirli periyotlarla yenilenmesi gerekmektedir. Aksi halde mesleki hastalıkların öngörülmesi ve koruyucu önlemlerin alınması mümkün olmayacaktır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Sağlamış Olduğu Yararlar​

İşe giriş sağlık raporu almak, 2012 senesinden itibaren yasal bir yaptırım olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kişilerin meslek hayatlarına ve görevlerine başlayabilmeleri, OSGB sağlık raporu almaları halinde mümkün olmaktadır. İşe giriş sağlık raporunun sağladığı yararları ise kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Personellerin çalışma hayatlarında maruz kalacakları risk faktörlerinin belirlenebilmesi,
 • Tespit edilen risk faktörlerinin sürekli bir şekilde gözlemlenmesi,
 • Elde edilen sonuçlar dahilinde gerekli iyileştirmelerin yapılması,
 • Kişilerin genel sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve en uygun göreve yerleştirilmelerinin sağlanması,
 • Personel sağlığının kontrol altında tutulması ve güvenliklerinin sağlanması,
 • Periyodik sağlık raporları ile kıyaslamak adına güvenilir verilerin elde edilmiş olmasıdır.

İşe giriş sağlık raporları; işe girerken, yeni bir işe başlarken, meslek hastalığı ya da iş kazası gibi durumlar sonucunda işten uzaklaşan ve tekrardan göreve başlayacak olan kişilerin hazır olup olmadıklarını değerlendirirken kullanılmaktadır. Kanun dahilinde yasal bir yaptırım olan bu raporların bulunmaması, işletme sahiplerinin para cezasına çarptırılmalarına neden olmaktadır.

Mesleki Eğitim Sağlamış Olduğu Yararlar

Mesleki eğitim; işletmeler, personeller ve ülkelerin kalkınmasında en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda çok sayıda avantajı da beraberinde getirmektedir. Mesleki eğitimlerin sağladığı yararları ise kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Toplumsal kalkınma ve gelişimin sağlanması,
 • Kalifiye iş gücünün artış göstermesi,
 • Genç işçi grubu için başarılı bir kariyer planının oluşturulması,
 • Teknolojik gelişmeler dahilinde en güncel bilgilere ulaşılması,
 • Kişilerin sektörel meslek hayatlarına hazırlanmaları,
 • Sektörlerde ihtiyaç duyulan teknik insan gücünün oluşturulması,
 • İş verimliliğinin artırılması,
 • Yaşanması muhtemel olan mal, zaman ve can kayıplarının önlenmesi,
 • Yeterli eğitimi alma imkanı olmayan personellerin sertifika sahibi olabilmesidir.

Mesleki eğitimler, teorik ve pratik bilgilerin edinilmesine imkan tanımaktadır. Bu sayede tüm personeller, becerilerini geliştirme ve bilgilerini güncelleme fırsatlarına sahip olabilmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Amacı Nedir?

İşe giriş sağlık raporları, personellerin işletme koşullarına uygunluğu değerlendiren önemli bir kriterdir. Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında hizmet sunan sektörlerde bu raporlar, kişilerin meslek hastalıkları ve diğer sağlık sorunlarını yaşamamaları adına büyük bir önem taşımaktadır.

Günümüzde birçok kişi, işe giriş sağlık raporu alma prosedürlerini vakit kaybı olarak değerlendirmektedir. Ancak yapılan araştırmalar, her sene Türkiye’de 2 binden daha fazla kişinin çalışma koşulları nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini ortaya çıkarmaktadır. Bu durumu önlemek ise işe başlamadan öncesinde kişilerin mental ve biyolojik olarak uygunluklarının değerlendirilmesidir. Çünkü çalışma koşulları sağlıklı bir bireyi olumsuz etkilemezken genel sağlık durumu kötü olan bir bireyin hayatını kaybetmesine yol açabilmektedir.

İşe giriş sağlık raporu, kişilerin iş hayatlarında maruz kalacakları ve sağlıkları üzerinde risk yaratması muhtemel olan durumların erkenden teşhis edilmesine imkan tanımaktadır. Bu sayede kişilerin maruziyetlerinin önlenmesi ve uygun oldukları farklı bir pozisyonda görevlendirilmesi mümkün hale gelmektedir.

İşe giriş sağlık raporları, kişilerin meslek hayatlarına başlamadan ve risk faktörlerine maruz kalmadan öncesindeki sağlık durumları hakkında bir kanıt niteliği taşımaktadır. Bu sayede periyodik sağlık raporlarını güvenilir bir kaynakla karşılaştırmak mümkün olmaktadır. Aynı zamanda risk faktörlerinin belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş kazası ya da mesleki hastalık durumlarında yasal süreçlerin desteklenmesi mümkün hale gelmektedir. Bu nedenle yasalara uygun şekilde, işe başlamadan öncesinde işe giriş raporunun alınması büyük bir önem taşımaktadır.

Sağlık Taramaları